Công cụ tính toán

Vui lòng điền số tiền bắt đầu hoặc số gói bạn muốn đầu tư (1E ~ 26.500 VND):

Lựa chọn chiến thuật đầu tư

Tùy chọn
Chiến thuật A
Chiến thuật B
Chiến thuật C
Chiến thuật D
Bảo hiểm (10%)
% Lợi nhuận hàng tuần%

Lợi nhuận hàng tuần:
[Gói] * [% lợi nhuận hàng tuần] * (100$ – % phí quản lý – % phí bảo hiểm)

% Lợi nhuận trung bình hàng tuần: 6% (Mặc định)

Ví dụ: Gói Blue (2430E):

Có bảo hiểm:
2430 * 0.06 * (100% – 24% – 10%) = 96.228E

Không bảo hiểm:
2430 * 0.06 * (100% – 24%) = 110.808E

Tuần Ngày Lợi nhuận Số dư Đã đầu tư Đã rút

Thống kê:

Số tiền đầu tư ban đầu: E tương đương triệu đồng.

Sau tuần :

  • Tổng cộng đã đầu tư: ~ E tương đương triệu đồng.

  • Số gói đã mua: .

  • Lợi nhuận hàng tuần từ tuần thứ : ~ E tương đương triệu đồng.

  • Tổng lợi nhuận đã rút là E tương đương triệu đồngtừ tuần đến tuần .